Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN B4CONCEPTS MANAGEMENT & ADVIES N.V.

Bij het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever te hebben kennisgenomen van en akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden van B4Concepts Management & Advies N.V. (hierna B4Concepts genoemd).

Algemene leveringsvoorwaarden van B4Concepts bij de uitvoering van advies, training, event- en interim opdrachten (en aanverwante opdrachten):

 1. Algemeen
 2. Grondslag offertes
 3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
 4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
 5. Personeel
 6. Tarieven en kosten van de opdracht
 7. Betalingsvoorwaarden
 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
 9. Duur en afsluiting van de opdracht
 10. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
 11. Intellectuele eigendom
 12. Vertrouwelijkheid
 13. Aansprakelijkheid
 14. Toepasselijk recht
 15. Geschillenregeling
 16. Algemeen
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering, -training, evenement- en interim-opdrachten (hierna diensten genoemd) tussen B4Concepts en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 17. Grondslag offertes
  Offertes van B4Concepts zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. B4Concepts zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Onze offertes zijn, gerekend vanaf dagtekening, 14 dagen geldig.
 18. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die B4Concepts nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van B4Concepts betrokken (zullen) zijn. Als B4Concepts daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie B4Concepts kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of Datanet-aansluiting.
 19. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door B4Concepts geschiedt naar eigen inzicht, volgens offerte en/of in onderling overleg.
 20. Personeel
  De activiteiten van B4Concepts worden door de heer drs. ing. R.A. Ramnandanlall persoonlijk en/of gedelegeerd uitgevoerd.

5.1.Wijziging adviesteam
B4Concepts kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met B4Concepts plaatsvinden doch is B4Concepts niet hieraan gebonden.

5.2.Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag bij aanvaarding van de opdracht en binnen 3 maanden na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

 1. Tarieven en kosten van opdrachten
  Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten (logistiek) en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die B4Concepts noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van de andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

Opgegeven prijzen zijn over het algemeen inclusief omzetbelasting en exclusief alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, e.d. die voor rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 1. Betalingsvoorwaarden
  Facturatie vindt maandelijks (hetzij anders overeengekomen) achteraf plaats op basis van daadwerkelijk gerealiseerde tijd en/of gerealiseerde werkzaamheden bij voorkeur weer te geven in dagdelen en/of overeengekomen specificatie van gerealiseerde resultaten conform offerte. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht.

Naast afspraken over dagtarieven kunnen separaat afspraken gemaakt worden over te verdienen commissies inzake extra behaalde verkoop/omzet resultaten.

Betaling door opdrachtgever aan B4Concepts dient te geschieden conform de offerte en op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Na die vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan B4Concepts met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 1. Wijziging van de opdracht cq meerwerk
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal B4Concepts dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal B4Concepts de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 2. Duur en afsluiting van de opdracht
  De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die B4Concepts verkrijgt en medewerking die wordt verleend. B4Concepts kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Opgegeven termijnen gelden derhalve steeds bij benadering. Overschrijding van de opleveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens B4Concepts aangegane verplichting.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever B4Concepts hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van B4Concepts, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft B4Concepts vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Indien voortijdige beëindiging of afgelasting van werkzaamheden door de opdrachtgever, plaatsvindt binnen 7 werkdagen voorafgaand aan de door partijen geplande uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden, behoudt B4Concepts zich het recht te allen tijde het volledige geoffreerde bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. B4Concepts mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. B4Concepts behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Intellectuele eigendom
  Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van B4Concepts. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van B4Concepts. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Dit artikel blijft ook na beëindiging (al dan niet tussentijds) van kracht.
 2. Geheimhouding
  B4Concepts is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. B4Concepts zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van B4Concepts aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van B4Concepts, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Dit artikel blijft ook na beëindiging (al dan niet tussentijds) van kracht.
 3. Aansprakelijkheid
  B4Concepts is niet aansprakelijk is voor directe dan wel indirecte tekortkomingen/schade, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld door de projectleider/leidinggevende. Voor zover B4Concepts aansprakelijk mocht zijn voor enige tekortkoming/schade, haar aansprakelijk steeds beperkt is tot het niet in acht nemen door B4Concepts van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van diensten in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 1. Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het lokaal geldende recht van toepassing. In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.